COOKIEVERKLARING

Deze Cookieverklaring regelt het gebruik van cookies op de website https://www.sopraco.eu (hierna aangeduid als: “de Website”) door Sopraco NV (hierna: “Sopraco”, “wij”, “we”, “ons”).

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat computer, laptop, smartphone, …) worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten.

Sociale media plug-ins zijn kleine stukjes software die zijn ontwikkeld en geleverd door aanbieders van sociale mediadiensten (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, Instagram, Twitter, …), die integratie van sociale media toevoegen wanneer ze zijn ingebouwd in de Website.

OPMERKING 1: als u informatie wenst over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, anders dan de verwerking door middel van cookies, maar bijvoorbeeld met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media, raadpleeg dan onze algemene Privacyverklaring via onze website https://www.sopraco.eu.

Door de Website te blijven gebruiken nadat u op de hoogte bent gebracht van het gebruik van cookies en sociale media plug-ins, erkent u dat u deze Cookieverklaring zorgvuldig heeft gelezen. U mag echter op elk moment uw cookie-voorkeuren wijzigen via de cookie instellingen (zie hieronder 2.1).

1. ALGEMEEN

1.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Sopraco, een entiteit handelend in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens van Sopraco zijn: Sopraco NV, Kalverstraat 1, 2440 Geel te België, met ondernemingsnummer 0507.988.901.

U kan uw vragen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door of als gevolg van ons gebruik van cookies of sociale media plug-ins richten tot onze privacy verantwoordelijke op privacy‍@‍sopraco.be.

1.2. Wanneer verwezen wordt naar bepaalde wetten of regelgevingen, omvat een dergelijke verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van vermelde wetten of verordeningen, inclusief alle gerelateerde uitvoeringsbesluiten.

1.3. Sopraco behoudt zich het recht voor om deze Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te passen. Een dergelijke wijziging of aanpassing zal worden gecommuniceerd via de Website.

2. COOKIES

2.1. U kan vermijden dat cookies worden geplaatst door uw browser als zodanig te configureren. Hierna vindt u de richtlijnen om dit te doen:

2.2. Wanneer u de Website bezoekt, plaatst Sopraco een aantal cookies. De meeste gegevens met betrekking tot het plaatsen en het gebruik van cookies laten toe om u te identificeren. Sopraco gebruikt ze om inzicht te verwerven in de manier waarop u en andere bezoekers de Website gebruiken door statistische en gebruikersgegevens te verzamelen die Sopraco in staat stellen om een betere gebruikerservaring op de Website aan te bieden.

2.3. De volgende cookies worden op onze Website gebruikt:

 • Functionele cookies
  • Sopraco gebruikt functionele cookies op zijn Website. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk opdat de Website naar behoren kan werken en om u een goede gebruikerservaring te bieden.
 • Analytische en statistische cookies
  • Google Analytics: Sopraco gebruikt Google Analytics cookies om te bepalen hoe u en andere bezoekers onze Website gebruiken alsook sommige van de diensten van derden op onze Website. Sopraco gebruikt de volgende cookies:
   • _gid cookie (1 dag levensduur),
   • _ga cookie (2 jaar levensduur) en
   • _gat cookie (1 dag levensduur).

2.4. Wij vragen uw toestemming voor het plaatsen en verzamelen van cookies op uw apparaat, met uitzondering van functionele cookies. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het plaatsen en verzamelen van cookies door Sopraco intrekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies te verwijderen die op uw apparaat zijn geplaatst. Om dit te doen, wordt u vriendelijk verzocht om de instructies van uw browserfabrikant te raadplegen zoals hierboven vermeld.

3. DOELEINDEN WAARVOOR SOPRACO UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT

3.1. Sopraco verwerkt uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo onze Website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

3.2. Sopraco verwerkt uw persoongegevens ter bescherming van de legitieme belangen van Sopraco, zijn partners of een derde indien er een is, en als uw gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of een ander recht van een derde, b) een bedreiging van de veiligheid of integriteit van de website, c) een gevaar voor de website of een van de onderliggende systemen van Sopraco of zijn onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of d) op welke manier dan ook, haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.

4. GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Voor het doeleinde beschreven in artikel 3.1 verzoekt Sopraco als de verantwoordelijke partij, om uw toestemming.

5. ONTVANGERS

5.1. Met uitzondering van de situaties beschreven in de artikelen 5.3 en 5.3 verstuurt Sopraco uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U begrijpt echter dat ons gebruik van analytische en statistische cookies kan impliceren dat de externe aanbieders van deze cookies bepaalde informatie over u kunnen verkrijgen, waaronder informatie over uw surfgedrag.

5.2. Sopraco kan uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten van de Sopraco groep indien dat nodig is voor een van de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

In elk geval garanderen wij dat wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt door entiteiten in onze groep en de verwerking plaatsvindt in overeenstemming met deze Cookieverklaring.

5.3. Sopraco werkt samen met externe verwerkers om u de Website te verstrekken en om uw persoonsgegevens ten behoeve van ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen op uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van Sopraco ten behoeve van Sopraco verwerken. Sopraco garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht hun de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.

In principe worden uw persoonsgegevens enkel verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (d.i. de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

Moesten de hierboven vermelde doeleinden toch vereisen dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, verzekeren wij dat uw persoonsgegevens zo veel als mogelijk worden beschermd.

6. KWALITEITSGARANTIES

6.1. Sopraco doet het mogelijke om enkel die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die hoger werden omschreven

6.2. Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden zo lang als nodig voor het bereiken van de doelstellingen zoals hierboven beschreven of tot op het moment dat u uw toestemming voor de verwerking ervan terugtrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming als gevolg kan hebben dat u niet langer de volledige of een deel van de Website kan gebruiken of wij een bepaalde dienstverlening moeten stopzetten. Sopraco zal uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven tenzij:

 • er een doorslaggevend belang bestaat van Sopraco of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
 • er een wettelijke of regelgevende verplichting bestaat of een gerechtelijk of administratief bevel dat Sopraco ervan weerhoudt ze te de-identificeren.

6.3. Sopraco zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook van onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. Sopraco zal het personeel of de externe verwerkingsbedrijven die voor ons persoonsgegevens verwerken enkel toegang verlenen op basis van het “need-to-know” principe. Dit betekent dat zowel het personeel als deze externe verwerkingsbedrijven onderworpen zijn aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverbintenissen zijn.

7. UW RECHTEN

7.1. U heeft het recht om ons inzage te vragen in alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. U moet steeds specifiëren ten aanzien van welke verwerkingsactiviteiten u uw recht op inzage wenst uit te oefenen.

Sopraco heeft evenwel het recht om bepaalde verzoeken tot inzage af te wijzen indien deze verzoeken duidelijk gericht zijn op het veroorzaken van overlast. Sopraco heeft tevens het recht een verzoek tot inzage af te wijzen indien de toekenning ervan disproportionele negatieve implicaties heeft voor de rechten en vrijheden van anderen, met inbegrip van Sopraco zelf.

7.2. U hebt het recht te vragen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn, kosteloos verbeterd worden. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, moet dit verzoek vergezeld zijn van het bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor correctie gevraagd wordt.

7.3. U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

7.4. U hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, verwijderd worden indien ze niet langer vereist zijn in het licht van de doeleinden hierboven beschreven of indien u uw toestemming intrekt. U moet echter in gedachten houden dat een verzoek om verwijdering door Sopraco zal worden geëvalueerd tegenover:

 • doorslaggevende belangen van Sopraco of een andere derde partij;
 • wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of rechterlijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.

In plaats van verwijdering kan u ook vragen dat Sopraco de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, maar u deze gegevens nodig heeft om uzelf in rechte te verdedigen.

7.5. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken om ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde te behartigen en indien u zich in een bijzondere en specifieke situatie bevindt die een dergelijk verzet rechtvaardigt. U moet ons die situatie wel kenbaar maken, zodat we uw verzoek op een correcte wijze kunnen beoordelen. Indien de voorgenomen verwerking echter als direct marketing kan worden aangemerkt, hebt u het recht zich kosteloos en te allen tijde tegen deze verwerking te verzetten.

7.6. U hebt het recht om van ons in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt in de situaties omschreven onder artikel 4.1 en indien de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés.

7.7. Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar de privacy verantwoordelijke van Sopraco. Een e-mail met het verzoek om uitoefening van een recht zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens buiten wat nodig is voor het behandelen van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd zijn en ondertekend, en vergezeld van een digitale gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Indien u het contactformulier gebruikt, kan Sopraco u vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs.

Sopraco zal u onmiddellijk in kennis stellen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt, zal Sopraco ernaar streven om u uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek daarvan in kennis te stellen.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Sopraco, kunt u altijd contact opnemen met de privacy verantwoordelijke van Sopraco via het e-mailadres privacy‍@‍sopraco.be. Indien u niet tevreden bent met het antwoord van Sopraco, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Contact Block NL

Contact

Kalverstraat 1
B-2440 Geel - België
T: +32 14 58 02 22
F: +32 14 58 19 18
info@sopraco.eu