GEBRUIKSVOORWAARDEN SOPRACO WEBSITE

1. Algemeen

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op deze website, op alle webpagina's, op alle toepassingen waartoe u toegang hebt via de website ("Website") van Sopraco NV, Kalverstraat 1, 2440 Geel, België, met ondernemingsnummer (BE BTW) 507.988.901, (RPR Antwerpen, afdeling Turnhout) ("Sopraco"). Sopraco behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken specifieke Gebruiksvoorwaarden te voorzien voor bepaalde websites, webpagina's of toepassingen die aan de bezoeker worden meegedeeld.

1.2 Voor uw gemak kan Sopraco deze Gebruiksvoorwaarden in verschillende talen beschikbaar stellen. In geval van een discrepantie tussen de verschillende taalversies prevaleert de Engelse versie.

1.3 Door de Website te blijven gebruiken nadat u op de hoogte bent gesteld van deze Gebruiksvoorwaarden, erkent u dat u deze zorgvuldig hebt gelezen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder alle merken, logo's, handelsmerken, internetdomeinnamen, modellen en ontwerpen, octrooien, auteursrechten (waaronder alle rechten met betrekking tot software) en morele rechten, rechten met betrekking tot databanken, halfgeleidertopografieën, knowhow en andere rechten, alsmede alle andere industriële en intellectuele rechten, in elk geval, onafhankelijk van het feit of ze al dan niet geregistreerd zijn en met inbegrip van registratieaanvragen en alle gelijkwaardige rechten of beschermingsmiddelen die overal ter wereld tot een gelijkaardig resultaat leiden) die verbonden zijn aan de inhoud van deze Website, is eigendom van Sopraco of van een derde leverancier van Sopraco met wie Sopraco de nodige licentieovereenkomsten heeft gesloten. Elk commercieel gebruik van dergelijke inhoud is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sopraco.

2.2 Sopraco verleent u een tijdelijke, beperkte, herroepbare, niet-sublicentieerbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om deze Website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.

2.3 U zult Sopraco schadeloosstellen en vrijwaren voor alle schade waarvoor u aansprakelijk bent, hetzij contractueel, hetzij door onrechtmatige daad, hetzij door verkeerde voorstelling van zaken, hetzij door restitutie, volgens de wet of anderszins, als gevolg van uw inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

3. Gebruik van de Website

3.1 Elk gebruik van deze Website is op uw risico en verantwoordelijkheid. U zult zich onthouden van elk gebruik van de Website:

  • op een wijze waarbij u zich schuldig maakt aan fraude, een verkeerde voorstelling van zaken of ander onethisch gedrag, met inbegrip van het uploaden van inhoud die beledigend, lasterlijk, pornografisch, bedreigend, obsceen, lasterlijk, haatdragend, kwetsend of op enigerlei wijze illegaal is;
  • op een manier die illegaal is of die bedoeld is om illegale handelingen te bevorderen of te plegen;
  • om inbreuk te maken op de rechten van Sopraco of van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of op welke wijze dan ook schade toe te brengen aan Sopraco of derden;
  • om spam of andere ongepaste berichten of informatie te verzenden;
  • om te  beletten dat andere bezoekers toegang krijgen tot de Website;
  • om software of ander materiaal dat virussen, malware, spyware, ransomware, adware, Trojaanse paarden of andere zaken van destructieve aard bevat, door te sturen, of om de veiligheid van deze Website op een andere manier te omzeilen of te verstoren, en
  • dat in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving en deze Gebruiksvoorwaarden.

3.2 Vanaf geen enkele andere website mag een link worden gelegd naar de Website van Sopraco, tenzij door Sopraco expliciet toegestaan. Dit verbod geldt voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element van Sopraco op een andere website wordt opgenomen of weergegeven, of waarbij internetbezoekers vanaf deze andere website worden doorverwezen naar de Website.

4. Gegevensbescherming

4.1 Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via deze Website, of de verwerking van uw persoonsgegevens via cookies, verwijzen wij u naar het desbetreffende beleid.

5. Garantie en aansprakelijkheid

5.1 Deze Website zijn gemaakt voor uw gemak. Sopraco is niet aansprakelijk voor fouten en weglatingen met betrekking tot de informatie op de Website, alle informatie wordt gepresenteerd "as is" en "as available". Bovendien is de informatie op de Website louter informatief en houdt ze geen enkele verplichting ten opzichte van u in.

5.2 Sopraco is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden over Sopraco wordt verstrekt, ongeacht of deze informatie deel uitmaakt van deze Website of een gelinkte website.

5.3 Sopraco zal redelijke inspanningen leveren om technische problemen te vermijden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen die deze problemen voor u kunnen hebben.

5.4 Sopraco is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, voor zover toegestaan onder het toepasselijke dwingend recht, waaronder, zonder beperking, winstderving of omzetderving, gemiste besparingen, verlies van klanten of zakelijke kansen, reputatie- of imagoschade en morele schade, die het gevolg is van het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, deze Website en het materiaal op deze Website. U blijft als enige verantwoordelijk voor uw gebruik van deze Website.

5.5 U zult Sopraco schadeloosstellen en vrijwaren voor alle schade waarvoor u aansprakelijk bent, hetzij contractueel, hetzij door onrechtmatige daad, hetzij door verkeerde voorstelling van zaken, hetzij door restitutie, volgens de wet of anderszins, als gevolg van uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke recht. Bovendien behoudt Sopraco zich het recht voor om in geval van een dergelijke inbreuk uw toegang tot deze Website op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken te blokkeren.

6. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

6.1 Sopraco behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Elke wijziging of aanvulling wordt meegedeeld via de Website. Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen vijf (5) dagen na kennisgeving van de wijzigingen of aanvullingen, wordt u geacht de wijziging of aanvulling te hebben aanvaard.

6.2 Indien een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Een nietige of ongeldige bepaling zal zo spoedig mogelijk worden vervangen door een bepaling die de aard en het doel van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

7.1 Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, België.

Contact Block NL

Contact

Kalverstraat 1
B-2440 Geel - België
T: +32 14 58 02 22
F: +32 14 58 19 18
info@sopraco.eu